Efraim Syrierns fastebön

Herre och Mästare över mitt liv! Tag bort ifrån mig lättjans, modlöshetens, maktlystnadens och de tomma ordens ande. Skänk mig, Din tjänare, kyskhetens, ödmjukhetens, tålamodets och kärlekens Ande. O, Herre och Konung! Låt mig se mina synder och inte döma min broder och syster, Ty välsignad är Du i evigheters evighet. Amen. #efraim #syriens #fastebön